Política de Privacidade

A nosa Política de Privacidade desenvólvese tendo en conta o disposto polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos.

1. Responsable do tratamento dos seus datos

Nome entidade: CONCELLO DE CHANTADA
Enderezo: Praza de España, 1 – 27500 – CHANTADA – LUGO
CIF: P2701600E
Tfno.: 982440011
Datos de contacto do Delegado de protección de datos: MONTSERRAT CONDE
Mail: lopd@concellodechantada.org
Web: www.concellodechantada.org e chantada.sedelectronica.es

Nome entidade:
CONCELLO DE CHANTADA

Enderezo:
Praza de España, 1 – 27500 – CHANTADA – LUGO

CIF:
P2701600E

Tfno.:
982440011

Datos de contacto da Delegada de protección de datos:
MONTSERRAT CONDE

Mail:
lopd@concellodechantada.org

Web:
www.concellodechantada.org e chantada.sedelectronica.es

Os datos de carácter persoal que o CONCELLO DE CHANTADA poida recompilar de toda a información que deba de facilitarlle, xa sexa a través dos diferentes servizos do CONCELLO DE CHANTADA, por medio da páxina web, sede electrónica, ou a través dos formularios habilitados con motivo da relación xurídica que estableza co CONCELLO DE CHANTADA, e que dispoñan de campos marcados co símbolo *. No caso de non encher tales campos, non se poderán levar a cabo as finalidades descritas de cada un dos formularios. Así mesmo, informámoslle de que polo simple uso e navegación a través da nosa Páxina web, almacenarase datos relativos a:
 • Enderezo IP
 • Versión do navegador
 • Sistema operativo
 • Duración da visita ou navegación pola páxina web

Tal información pode almacenarse mediante Google Analytics, polo que nos remitimos á Política de Privacidade de Google, xa que este solicita e trata tal información.

Do mesmo xeito, na Páxina Web facilítase a utilidade de Google Maps, a cal pode ter acceso á súa localización, no caso de que llo permita, co fin de facilitarlle unha maior especificidade sobre a distancia e/ou camiños ás nosas sedes. A este respecto, remitímonos á Política de Privacidade utilizada por Google Maps, co fin de coñecer o uso e tratamento de tales datos.

O CONCELLO DE CHANTADA resérvase o dereito a modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en todo momento. Por tanto, recomendámoslle que revise a mesma cada vez que acceda á Páxina Web.

O Portal do que é titular o CONCELLO DE CHANTADA contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ao do CONCELLO DE CHANTADA. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

2. Tratamentos de datos solicitados a través da páxina web
Introdución

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade do CONCELLO DE CHANTADA.
A relación actualizada das actividades de tratamento que o CONCELLO DE CHANTADA leva a cabo estará dispoñible no Rexistro de Actividades publicado na nosa Sede electrónica.

Finalidade do tratamento dos datos

A finalidade do tratamento dos datos corresponde a cada unha das actividades de tratamento que realiza o CONCELLO DE CHANTADA.
Pode consultar a finalidade dos diferentes tratamentos de datos para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o CONCELLO DE CHANTADA, no Rexistro de Actividades que estará dispoñible na nosa Sede electrónica.

Lexitimación
O tratamento de datos por parte do CONCELLO DE CHANTADA , basearase nunha ou varias das seguintes lexitimacións:
 1. O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

 2. O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a pedimento deste de medidas precontractuais.

 3. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao CONCELLO DE CHANTADA.

 4. O tratamento é necesario para protexer intereses vitais do interesado ou doutra persoa física.

 5. O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao CONCELLO DE CHANTADA.

 6. O tratamento é necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo CONCELLO DE CHANTADA.

(Art. 6 RGPD)
Pode consultar a base legal detallada para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo a CONCELLO DE CHANTADA no Rexistro de Actividades que estará dispoñible na nosa Sede electrónica.

Conservación de datos
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.
Comunicación de datos

Con carácter xeral non se cederán ou comunicarán datos persoais a terceiros distintos dos propios interesados, salvo que a cesión sexa lícita conforme ao establecido no Regulamento Europeo de Protección de Datos e a normativa española vixente.
Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o CONCELLO DE CHANTADA, no Rexistro de Actividades que estará dispoñible na nosa Sede electrónica.

Dereitos dos interesados
A normativa de protección de datos permite que poida exercer ante o CONCELLO DE CHANTADA os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“dereito ao esquecemento”), limitación do tratamento e portabilidade. Pode exercer os seus dereitos ante o CONCELLO DE CHANTADA, no enderezo Praza de España, 1 – 27500 – CHANTADA – LUGO ou no enderezo de correo electrónico lopd@concellodechantada.org.
Aviso Legal
Información Xeral

CONCELLO DE CHANTADA
Enderezo: Praza de España, 1 – 27500 – CHANTADA – LUGO
CIF: P2701600E
Tfno.: 982440011
Mail: lopd@concellodechantada.org
Web: www.concellodechantada.org

Condicións Xerais de Acceso
A finalidade deste Portal é facilitar datos de interese sobre do Concello e do municipio de CHANTADA, así coma información, novas ou servizos relacionados coa actividade municipal.
A súa utilización supón a aceptación plena polo Usuario destas condicións, polo que se non está de acordo co contido das mesmas deberá absterse de facer uso do Portal, así coma dos servizos ofrecidos nela. O Concello resérvase o dereito para efectuar as modificacións que estime oportunas, podendo modificar, suprimir ou incluír, sen previo aviso, novos contidos e/ou servizos, así como a forma na que estes aparezan presentados e localizados e as condicións de uso do Portal.
O Usuario acepta que o acceso e uso do Portal e dos contidos incluídos na mesma teñen lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade, e en consecuencia comprométese a:
 • Non utilizar o Portal para a realización de actividades contrarias á lei, á moral, á orde pública, en xeral, e facer un uso lícito e honrado conforme ás presentes Condicións Xerais, así como absterse de realizar calquera acto que puidese danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Portal e/ou impedir o normal uso e utilización por parte do resto de Usuarios.

 • Non manipular ou alterar calquera contido do Portal sen o consentimento expreso e por escrito do seu titular. Calquera alteración, modificación ou manipulación sen o consentimento do seu titular, exime a este de responsabilidade algunha.

 • Non reproducir, copiar, distribuír, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa preceptiva autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido; así como suprimir, eludir ou manipular o Copyright e demais datos identificativos dos dereitos do CONCELLO DE CHANTADA ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os apuntados contidos.

 • Non introducir ou difundir no Portal, programas de datos (virus ou calquera tipo de software de carácter nocivo) susceptibles de provocar danos no Portal.

Responsabilidade do Contidos

O CONCELLO DE CHANTADA non será responsable dos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas ao CONCELLO DE CHANTADA, de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos.

O Usuario responderá dos danos e perdas de toda natureza que o CONCELLO DE CHANTADA ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido polas presentes Condicións Xerais.

CONCELLO DE CHANTADA non asume ningunha responsabilidade nin realiza ningún control sobre os posibles hipervínculos que conteña o Portal a contidos externos á mesma; con todo, retirará aquelas ligazóns que inclúan contidos ilícitos tan pronto como poida coñecelo.

O CONCELLO DE CHANTADA non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

O CONCELLO DE CHANTADA non garante a veracidade nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que puidesen aparecer neste Portal.
Igualmente, o CONCELLO DE CHANTADA tampouco se responsabiliza dos contidos, produtos ou servizos que poidan visualizarse mediante ligazóns electrónicas (links), directa ou indirectamente, a través deste Portal. Estas ligazóns non representan ningún tipo de relación entre o CONCELLO DE CHANTADA e os particulares ou entidades titulares das páxinas ás que dan acceso.

A información que o CONCELLO DE CHANTADA proporcione en resposta a calquera consulta ou petición de información solicitada polos medios establecidos para ese efecto, por exemplo caixas de correos de correo electrónico, formularios de consulta, etcétera ten carácter soamente orientador e en ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, os cales se achan estritamente suxeitos ás normas legais ou regulamentarias que lles sexan de aplicación.

Propiedade Intelectual e Industrial
O Usuario recoñece que todos os contidos do Portal e, en concreto, de toda a información e materiais, a estrutura, selección, ordenación e prestación dos seus contidos, programas e desenvolvemento de aplicacións utilizados en relación con eles, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade do titular do Portal ou, no seu caso, de terceiros.

En ningún caso o acceso aos mesmos ou a súa utilización por parte do Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, nin confire ningún dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto por parte do CONCELLO DE CHANTADA ou do terceiro titular dos dereitos afectados.

O CONCELLO DE CHANTADA é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do seu Portal, os menús, botóns de navegación, o código, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Portal ou, noutros casos, dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos.

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos mostrados nesta páxina son propiedade do CONCELLO DE CHANTADA e/ou de terceiras empresas. Prohíbese usalos ou descargalos permanentemente, copialos ou distribuílos por calquera medio sen o preceptivo consentimento do seu titular.

No caso de que calquera Usuario ou un terceiro consideren que calquera dos contidos foi introducido no Portal con violación dos seus dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial deberá enviar unha notificación ao CONCELLO DE CHANTADA identificándose a si mesmo e ao titular dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial supostamente infrinxidos, achegando título ou acreditación da representación dos mencionados dereitos.

Sede Electrónica

De acordo con o establecido polo artigo 7 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, o CONCELLO DE CHANTADA responsabilízase da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da súa Sede electrónica.

O CONCELLO DE CHANTADA pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interviñese de forma directa unha persoa.

Portal de Transparencia

A través da información publicada no Portal de Transparencia, o CONCELLO DE CHANTADA atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así coma a súa identificación e localización.

Medidas de Seguridade

O Regulamento Xeral de Protección de Datos non establece un catálogo de medidas de seguridade, que se implementarán en función da análise do risco realizado.

Con todo, no ámbito das Administracións públicas, incluíndo a Administración Local, é aplicable ao tratamento de datos o disposto no Esquema Nacional de Seguridade.

No CONCELLO DE CHANTADA as medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

Protección de Datos

O Usuario pode atopar toda a información acerca dos tratamentos de datos de carácter persoal que o CONCELLO DE CHANTADA realiza, pode consultar a área de Protección de Datos no Portal de Transparencia.
O CONCELLO DE CHANTADA non autoriza aos menores de 14 anos a facilitar os seus datos persoais, xa sexa mediante o cumplimentación dos formularios do Portal habilitados para a solicitude de servizos, os formularios de contacto, ou mediante o envío de correos electrónicos ou calquera outra forma de comunicación habilitada neste Portal.

Lexislación Aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.

Cookies
Política de Cookies e Almacenamento Local

Este sitio web utiliza cookies e tecnoloxías similares para proporcionar o servizo, así como permitirnos melloralo, a través da obtención de estatísticas sobre o seu uso, e outras finalidades.

Navegar por esta web implica necesariamente a utilización de cookies e tecnoloxías similares a condición de que sexa necesario para o seu funcionamento. Así mesmo, para certas finalidades, as cookies e o almacenamento local estarán suxeitas ao seu previo consentimento. Pode aceptar ou rexeitar as cookies mediante o sistema de configuración establecido e tamén é posible configurar o navegador para impedir o seu uso.

Esta política forma parte da nosa política de privacidade e inclúe o seguinte:

 • Para que se usan as cookies?
 • Que entendemos por tecnoloxías similares ás cookies?
 • Que son as cookies de terceiros?
 • Quen son os destinatarios da información?
 • Que funcións e características de terceiros utilizamos no noso sitio web?
 • Durante canto tempo se manteñen activas as cookies ou tecnoloxías similares?
 • Uso de exploradores con modo de navegación privada.
 • Como impedir o uso de cookies e como borralas?
 • Información detallada sobre as cookies utilizadas por este sitio web.
Que son as cookies?

As “cookies” son pequenos ficheiros temporais que se crean no dispositivo do usuario (computadora, teléfono, tableta etc.) cando visita unha web, e que permiten á mesma almacenar ou recuperar información cando navega, por exemplo, para gardar as súas preferencias de uso ou para recoñecelo en posteriores visitas, así como obter información sobre os seus hábitos de navegación.

Cando unha web crea unha cookie no dispositivo do usuario, almacénase o enderezo/dominio da web que creou a cookie, a duración da cookie, que pode ir de escasos minutos a varios anos, así como o contido da cookie. O usuario pode deshabilitar as cookies en todo momento mediante o sistema de configuración deste sitio web, así como configurar o seu programa de navegación para impedir (bloquear) o uso de cookies por parte de determinadas webs, así como borrar as cookies almacenadas previamente.

Para que se usan as cookies?

Os usos ou finalidades máis habituais son:

Que entendemos por tecnoloxías similares ás cookies?
 • Cookies técnicas esenciais. Utilízanse para xestionar o fluxo de navegación dentro da web ou para manter ao usuario conectado á mesma. Ao deshabilitarlas, é posible que algún apartado da web non funcione correctamente.
 • Cookies de personalización. Necesarias para lembrar determinadas preferencias do usuario.
 • Cookies analíticas. Axúdannos a nós e a terceiros a recompilar información da procedencia dos usuarios e a súa navegación dentro da web, a efectos de realizar unha análise estatística para poder mellorar a estrutura e os contidos.
 • Cookies publicitarias. Utilizadas para xestionar os anuncios que aparecen na web, decidir o contido ou a frecuencia dos anuncios.
 • Cookies publicitarias comportamentales. Axudan a recompilar os hábitos de navegación do usuario para crear un perfil dos seus intereses e para mostrarlle anuncios adaptados aos mesmos.
 • Cookies para compartición social. Son necesarias para identificar o usuario nas súas redes sociais e así permitirlle compartir contidos.

Enténdese por tecnoloxías similares calquera tipo de mecanismo de almacenamento e recuperación de datos que se utilice no dispositivo do usuario para obter información. As máis habituais inclúen:

 • O almacenamento local do navegador. Algunhas webs utilizan almacenamentos locais chamados “sessionStorage” e “localStorage”, así como a base de datos indexada do navegador, para gardar información;
 • O almacenamento local dos complementos do navegador, por exemplo o almacenamento local de Flash (“Flash Local Shared Objects”) ou o almacenamento local de Silverlight (“Isolated Objects”).
 • O “web beacon” é unha técnica de rastrexo que consiste en inserir nunha páxina web (ou nun correo electrónico) unha imaxe aloxada nun servidor da internet de forma que, cando o navegador ou programa de correo se conectan ao devandito servidor para descargar e visualizar a imaxe, a conexión queda rexistrada. Iso permite coñecer que o usuario visualizou a páxina web ou o correo. Ás veces esta imaxe é moi pequena ou transparente de forma que o usuario non se decata da súa existencia.
 • As técnicas de “fingerprinting” que combinan información obtida do navegador ou do equipo de navegación para distinguir a un usuario nas súas sucesivas visitas distintos sitios web.
Que son as cookies de terceiros?
Quen son os destinatarios da información?

As cookies desta web pódense clasificar, en función de quen as crea, en dúas categorías:

Cookies Propias

A cookies propias créanse e manexan desde os nosos sitios e dominios web, sendo a información obtida xestionada directa ou indirectamente por nós para nosas propias finalidades.

Cookies de Terceiros

As cookies de terceiros son as cookies que se crean e manéxanse desde outros sitios web que, aínda que non están completamente baixo o noso control, proporcionan funcións e características que habemos decidir incluír na nosa web, como, por exemplo: mapas interactivos, vídeos e elementos multimedia, botóns para compartir en redes sociais, anuncios, etc. Estas cookies están baixo o control do terceiro que proporciona a función correspondente.

A gran maioría das funcións de terceiros implican o acceso ou recompilación de información (e o uso de cookies) por parte do terceiro que proporciona a función, en base aos seus propios criterios e finalidades, incluíndo a recompilación sobre os hábitos de navegación para mostrarlle publicidade personalizada. No seguinte apartado indícanse as funcións e características de terceiros utilizadas nesta páxina web.

Que funcións e características de terceiros utilizamos no noso sitio web?

A continuación, proporciónase unha táboa resumen das funcións e características provistos por terceiros na nosa páxina web que implican a utilización de cookies.

Función ou característica
Google Maps, Youtube
Terceiro provedor da función ou característica
Google, Inc
Implica a transferencia internacional de datos
Si
Política de privacidade e garantías do terceiro provedor
Función ou característica
Google Fonts
Terceiro provedor da función ou característica
Google, Inc
Implica a transferencia internacional de datos
Si
Política de privacidade e garantías do terceiro provedor
Función ou característica
Vimeo vídeos
Terceiro provedor da función ou característica
Vimeo, LLC
Implica a transferencia internacional de datos
Si
Política de privacidade e garantías do terceiro provedor
Durante canto tempo se manteñen activas as cookies ou tecnoloxías similares?

En función da súa permanencia ou tempo de actividade, podemos diferenciar entre:

Cookies temporais de sesión

As cookies temporais de sesión permanecen almacenadas no equipo de navegación ata que o usuario abandona a páxina web; o navegador bórraas ao terminar a sesión de navegación.

Cookies persistentes

As cookies persistentes permanecen no equipo de navegación e a web leas cada vez que o usuario realiza unha nova visita. Estas cookies bórranse automaticamente pasado certo prazo de tempo, que pode ser curto ou moi longo.

Nesta política inclúese información sobre a duración das cookies; para máis información, consulte a nosa política de privacidade, así coma a información proporcionada nas políticas de privacidade dos terceiros provedores de funcións web.

Uso de exploradores con modo de navegación privada
Se desexa usar esta web con maior grao de privacidade e limitando que as cookies queden almacenadas por prazos longos de tempo, recomendamos que utilice unha navegador web que dispoña dunha opción de navegación “privada”. Pode obter información sobre esta posibilidade nas páxinas de axuda dos exploradores máis comúns:
Explorador
Nome da función de navegación privada
Obter máis información
Internet Explorer 8 e superior, Microsoft Edge
InPrivate
Safari 2 e superior
Navegación privada
Opera 10.5 e superior
Navegación privada
FireFox 3.5 e superior
Navegación privada
Google Chrome 10 e superior
Modo incógnito
Explorador
Nome da función de navegación privada
Obter máis información
Internet Explorer 8 e superior, Microsoft Edge
InPrivate
Explorador
Nome da función de navegación privada
Obter máis información
Safari 2 e superior
Navegación privada
Explorador
Nome da función de navegación privada
Obter máis información
Opera 10.5 e superior
Navegación privada
Explorador
Nome da función de navegación privada
Obter máis información
FireFox 3.5 e superior
Navegación privada
Explorador
Nome da función de navegación privada
Obter máis información
Google Chrome 10 e superior
Modo incógnito
Como impedir o uso de cookies e como borralas?

Pode configurar as súas preferencias en calquera momento mediante o sistema de configuración de cookies integrado neste sitio web, poderá activar/desactivar o uso de cookies segundo as súas finalidades.

Pode acceder ao sistema de configuración mediante a ligazón ao pé da páxina de inicio ou pulsando aquí.

A maioría de navegadores permiten desactivar globalmente as cookies. Moitos navegadores tamén permiten borrar as cookies asociadas a webs/dominios concretos. Para iso o usuario debe consultar a axuda do seu navegador. A continuación, inclúense ligazóns ás páxinas de axuda dos navegadores máis habituais para coñecer a configuración de cookies en cada un:

Para borrar os datos gardados no almacenamento local do navegador, o usuario pode borrar o historial de navegación.

Para coñecer como borrar o almacenamento local de Flash ou para limitar a cantidade de espazo permitido, consultar as páxinas de Axuda de Adobe: www.macromedia.com/support.

Para outros navegadores, así como para calquera aclaración ou pregunta sobre as cookies desta web, pode contactarnos por correo electrónico, escribindo a lopd@concellodechantada.org.

En caso de bloquear as cookies é posible que determinados servizos ou funcionalidades da web non funcionen correctamente.
Información detallada sobre las cookies utilizadas por este sitio web
Cookies Propias
Nome
Tipo
Dominio
Duración
Finalidade
Elementor
elementor
elementor
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Esencial
Sesión
Sesión
Esencial
Utilízanse para almacenar o número de páxinas vistas e as sesións activas do usuario.
Nome
Tipo
Dominio
Duración
Finalidade
Real Cookie Banner
real_cookie_banner
PHPSESSID
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Esencial
1 ano
Sesión
Esencial
Solicita ao usuario o seu consentimento para as cookies utilizadas neste sitio web. As cookies almacenan o UUID (pseudónimo de identificación do usuario) e a selección dos grupos de cookies e as cookies acordadas.
Nome
Tipo
Dominio
Duración
Finalidade
WPML
wp-wpml_current_language
wp-wpml_current_admin_language_

_icl_visitor_lang_js
wpml_browser_redirect_test
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
WPML é un sistema multilingüe para sitios web de WordPress. As cookies almacenan o idioma do usuario e poden redirixilo á versión do sitio web que coincida co idioma do navegador do usuario.
Esencial
1 día
1 día
Sesión
Sesión
Nome
Tipo
Dominio
Duración
Finalidade
Google Fonts
Google Fonts
Esencial
google.com
Sesión
Google Fonts é un servizo que descarga fontes que non están instaladas no dispositivo cliente do usuario e incrústaas no sitio web. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.
Nome
Elementor
elementor
elementor
Tipo
Esencial
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Duración
concellodechantada.org
Sesión
Sesión
Finalidade
Utilízanse para almacenar o número de páxinas vistas e as sesións activas do usuario.
Nome
Real Cookie Banner
real_cookie_banner
PHPSESSID
Tipo
Esencial
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Duración
concellodechantada.org
1 ano
Sesión
Finalidade
Solicita ao usuario o seu consentimento para as cookies utilizadas neste sitio web. As cookies almacenan o UUID (pseudónimo de identificación do usuario) e a selección dos grupos de cookies e as cookies acordadas.
Nome
WPML
wp-wpml_current_language
wp-wpml_current_admin_language_

_icl_visitor_lang_js
wpml_browser_redirect_test
Tipo
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Duración
concellodechantada.org
Sesión
Sesión
concellodechantada.org
Sesión
Sesión
Finalidade
WPML é un sistema multilingüe para sitios web de WordPress. As cookies almacenan o idioma do usuario e poden redirixilo á versión do sitio web que coincida co idioma do navegador do usuario.
Nome
Google fonts
Google fonts
Tipo
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
Google Ireland Limited
Duración
concellodechantada.org
Sesión
Finalidade
Google Fonts é un servizo que descarga fontes que non están instaladas no dispositivo cliente do usuario e incrústaas no sitio web. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.
Cookies de Terceiros
Nome
Tipo
Dominio
Duración
Finalidade
Google Maps
Google Maps
Esencial
Funcional
Esencial
google.com
Esencial
Sesión
Esencial
Google Maps amosa mapas no sitio web como iframe ou a través de JavaScript directamente incrustado como parte do sitio web. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.
Nome
Tipo
Dominio
Duración
Finalidade
Font Awesome
fontawesome
Esencial
Funcional
Esencial
fontawesome.com
Esencial
Sesión
Esencial
Font Awesome é un servizo que descarga unha fonte de icona personalizada que non está instalada no dispositivo cliente do usuario e inscríbea no sitio web. Non se establecen cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero os datos técnicos e persoais como o enderezo IP transmitiranse do cliente ao servidor do provedor do servizo para facer posible o uso do servizo.
Nome
Elementor
elementor
elementor
Tipo
Esencial
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Duración
concellodechantada.org
Sesión
Sesión
Finalidade
Utilízanse para almacenar o número de páxinas vistas e as sesións activas do usuario.
Nome
Real Cookie Banner
real_cookie_banner
PHPSESSID
Tipo
Esencial
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Duración
concellodechantada.org
1 ano
Sesión
Finalidade
Solicita ao usuario o seu consentimento para as cookies utilizadas neste sitio web. As cookies almacenan o UUID (pseudónimo de identificación do usuario) e a selección dos grupos de cookies e as cookies acordadas.
Nome
WPML
wp-wpml_current_language
wp-wpml_current_admin_language_

_icl_visitor_lang_js
wpml_browser_redirect_test
Tipo
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
concellodechantada.org
Duración
concellodechantada.org
Sesión
Sesión
concellodechantada.org
Sesión
Sesión
Finalidade
WPML é un sistema multilingüe para sitios web de WordPress. As cookies almacenan o idioma do usuario e poden redirixilo á versión do sitio web que coincida co idioma do navegador do usuario.
Nome
Google fonts
Google fonts
Tipo
Esencial
Esencial
Dominio
concellodechantada.org
google.com
Duración
concellodechantada.org
Sesión
Finalidade
Google Fonts é un servizo que descarga fontes que non están instaladas no dispositivo cliente do usuario e incrústaas no sitio web. Non se instalan cookies no sentido técnico no cliente do usuario, pero transmitiranse datos técnicos e persoais como a dirección IP desde o cliente ao servidor do provedor de servizos para facer posible o uso do servizo.
NOTA: a información ofrecida é de MAIO-2023 e informámoslle de que co paso do tempo pode non resultar exhaustiva, a pesar de que periodicamente a presente política de cookies é revisada.
Configuración das Cookies

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca