Anuncios, Nota Informativa, Outros|

Outros Anuncios
Nota Informativa
Medidas Urxentes en Materia Agraria e de Augas en Resposta á Seca
Exención do Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Rústica

Estarán exentos do Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Rústica os bens dos que sexan titulares, nos termos previstos no artigo 12.1 da lexislación citada, os titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras que estean afectos ao desenvolvemento de tales explotacións, sempre que ditos titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras teñan sufrido no exercicio 2023, unha redución do rendemento neto das actividades agrarias respecto da media dos anos 2020, 2021, 2022, de polo menos un 20% en zonas con limitacións naturais ou específicas do artigo 31 do Regulamento (UE) N.o 1305/2023 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 ou, nun 30% nas demais zonas.

Comments are closed.

Pechar fiestra de busca